Kopaná nebo vrtaná studna?

To je otázka, kterou si dnes klade každý, kdo se myšlenkou na novou studnu začne zaobírat. Problém spočívá i v tom, že zájemce je dnes zahlcen protichůdnými názory produkovanými zainteresovanými firmami a odborníky z kanceláří. Také se často nerozlišuje, zda se jedná o zdroj vody pro soukromou osobu nebo pro střediskovou obec. Následující řádky proto jsou zaměřeny na drobného spotřebitele, pro kterého je jedním z hlavních kritérií celková cena díla.
Je třeba si uvědomit, že dříve lidská sídla vznikala na místech, kde to bylo vhodné - tj. kde byla voda. V dnešní době si už nelze vybírat a tak se staví i tam, kde voda není vůbec. Jednou ze základních podmínek při výběru pozemku by však i dnes měla být přítomnost vody v dosažitelné hloubce. Začít se zajímat o studnu po dokončení domu, zahrady a bazénu bývá mnohdy pozdě. Zbudováním studny by stavba měla začínat.

Hlavní kritéria při rozhodování:

1. Pramen

Základním a vůbec prvním krokem k nové studni je průzkum zvoleného pozemku, nejlépe místním proutkařem. Nejmodernější geofyzikální přístroje se, podle našich zkušeností, ne vždy blíží úspěšnosti proutkařů a cena je mnohem vyšší. Sérií průzkumných vrtů lze získat 100% jistotu, ale to již naprosto překračuje finanční možnosti běžných uživatelů. Takže musí nastoupit staré osvědčené postupy (jejichž pomocí se na celém světě zbudovaly miliony studní).
Kromě proutkařského průzkumu je dobré se informovat u sousedů na jejich studny. Vetšina studní v jedné lokalitě mívá podobné parametry.
Výsledkem tohto kroku by měla být informace, v jaké hloubce je hladina spodní vody, jak vydatný bude pramen a má-li smysl vůbec o studni uvažovat.

2. Hornina

Při volbě technologie hraje jednu z hlavních rolí i hornina, ve které se studna bude hloubit.
Z důvodů složité legislativy je dnes hloubení studní pomocí trhavin velmi problematické (časově náročné na vyřízení a drahé), takže v tvrdých horninách, které nelze rozpojovat sbíjecími kladivy, se dnes téměř výhradně provádějí vrty.
Na druhou stranu je však často nevhodné využívání vrtů v písčitých a velmi jemných horninách. Zejména při slabším přítoku dochází při odběru vody k velkému pohybu hladiny (zvláště při instalaci příliš silného čerpadla). To způsobuje obvykle postupné zanášení vrtu. Seriózní vrtařské firmy obvykle při objevení takového materiálu ukončují práci a doporučují zákazníkovi jiný technologický postup.
Důležité je proto zjistit, jestli lze materiál při hloubení rozpojovat sbíjecími kladivy, nebo by docházelo k zanášení vrtu. Obvykle lze najít odpověď u místní studnařské firmy nebo podle charakteru studní u sousedů.
Podle legislativy by informace o hloubce a vydatnosti pramene a přítomné hornině měly být obsaženy ve zprávě hydrogeologa. Výše popsanými postupy si zájemce o studnu může zjištění ověřit nebo zpřesnit.

3. Umístění studny

Při volbě technologie je nutné přihlédnout i k přístupu k vybranému místu budoucí studny. Vrtací zařízení je obvykle součástí nákladního auta (od cca 150 mm vrtacího průměru výše). To je třeba zohlednit zejména při vrtání ve stávající zástavbě, zejména pak řadové, kde je vstup na zahradu někdy možný jen přes kuchyň uživatele. Stejně tak může vzniknout problém na velkém svahu nebo hustě osázené okrasné zahradě.
Je třeba mít na paměti, že při vrtání se používá k transportu odvrtané horniny na povrch stlačený vzduch. Suchá hornina vytváří prachový oblak, který se po dosažení zvodnělé úrovně mění na řídké bláto rozstřikované do okolí vrtu.
Je proto vždy výhodné provést vrt před zahájením stavby nebo před dokončením okrasné zahrady. V případě špatného přístupu na pozemek nebo nutnosti citlivého hloubení ve vegetaci zbývá již jen možnost kopané studny.
Tento bod by měl určit, zda je technicky možné provést požadované dílo všemi dostupnými metodami.

4. Využití studny

Dalším krokem je rozhodnutí, jakým způsobem budete chtít studnu využívat, tedy co od studny očekáváte.
Pokud předpokládáte, že ze studny budete zásobovat pouze rodinný domek se třemi osobami, máte podstatně širší možnost výběru. Největší požadavky na množství vody naopak klade zavlažování okrasných zahrad (zejména automatické) a časté napouštění bazénu.
Příklad: Proutkař vám našel pramen v hloubce 5m se slabým přítokem (400 l/24 hod.). Z takové studny lze zálévat jen při zbudování kopané studny, která bude fungovat jako zásobník (pokud se při průměru 100 cm podaří dostat 3 m pod pramen, máte k dispozici 3x785 l = 2355 l). Pokud vám ale takový pramen najde v 25 m, kdy už se zpravidla doporučuje vrt, máte k dispozici sotva tak vodu na provoz domácnosti (pokud si necháte převrtat pramen o 15 m při průměru 16 cm, máte k dispozici 15x20 l = 300 l.)
Ideálním případem je samozřejmě pramen v hloubce do 10 m s přítokem 10 l/s. Potom si není třeba dělat starosti ani s typem studny, ani s typem čerpadla. Takových případů je ale velmi málo.
Jednou z výhod kopané studny je její využití jako zásobníku vody, což je ideální pro provoz závlahových systémů. Ty lze při kopané studni provozovat i při slabším než doporučovaném přítoku (1 l/s). Odborná firma nastaví zalévací časy v programátoru tak, aby se v pauzách voda ve studni stačila doplnit do původního objemu.
U vrtů se slabším přítokem je nutné čerpat vodu méně výkonným čerpadlem (aby nedocházelo k prudkému pohybu hladiny ve vrtu) do rezervoáru o objemu nejméně několika kubíků. Odtud je pak voda v požadovaných intervalech silným čerpadlem dodávána do zavlažovacího systému. Pokud je nutné používat rezervoár celoročně (i pro provoz domku), je nutné celý rezervoár umístit do nezámrzné hloubky nebo do sklepa.
Výstup z bodu 4 by měl určit, který z nabízených technologických postupů splňuje vaše představy o využití studny.

5. Finanční náklady

Ceny studnařských a vrtařských firem jsou závislé na požadované hloubce, průměru studny, hornině, ve které je studna hloubena, a materiálu vyskružení (zapažení). Obecně se doporučuje do hloubky 15 až 18 m volit kopanou studnu a na větší hloubky kvalitní vrt.
Do nákladů na zdroj vody však nelze počítat jen přímé náklady na zhotovení. K nižší ceně vrtu je třeba připočítat hlubší převrtání zvodnělé úrovně, obvykle dražší čerpadlo, systém hlídacích sond, vyšší cenu za pravidelné čištění, neodhadnutelnou životnost, atd. Do nabídkové ceny se obvykle nezapočítává zhotovení zhlaví vrtu nebo jílová těsnění mezi vrchní a spodní vodou. Zhotovení vrtu je proto většinou (kromě ideálního případu) vždy řešením kompromisním. Největší rozšíření vrtů je v oblastech s hluboko uloženou spodní vodou, na skalnatých územích a v lokalitách se znečištěnou povrchovou vodou. Pokud se rozhodneme pro vrt, měl by být dvouplášťový, s min. vnitřním průměrem 160 mm. Vrty o průměru 110 mm jednoplášťové (nebo dokonce bez pažení) lze někdy označit i jako podvod na uživatele.
Ceny kopaných studní obvykle vychází z ceny za 1 běžný metr hloubky, která obsahuje práci a materiál (skruže) nutné ke zhotovení tohto metru. Obvyklý vnitřní průměr skruží je 1 m. Nedoporučuje se používat menší průměr z důvodů případného prohlubování studny. Odvoz vytěženého materiálu je řešen samostatně. Kopané studny se obvykle zahlubují 2 - 3 m do zvodnělé úrovně (závisí na velikosti přítoku). Po dokončení práce lze do studny nainstalovat studnařskou firmou doporučené čerpadlo a začít studnu používat.
Závěrečný bod přinese obvykle zjištění, že levná, ale kvalitní řešení neexistují.

Shrnutí kopaná versus vrtaná studna

Nevýhody kopaných studní:

 • Vyšší pořizovací cena.
 • Vyšší možnost znečištění vody při malé hloubce a propustném nadloží.
 • Odvoz většího množství materiálu.
 • Delší čas na zhotovení (obvykle několik dní).

Výhody kopaných studní:

 • Větší zásoba vody, větší využití i slabšího pramene.
 • Levnější vystrojení a údržba.
 • Stavba s dlouhou životností.
 • Šetrné hloubení ve stávající zástavbě a okrasných zahradách.
 • Možnost prohloubení v případě poklesu zvodnělé úrovně.

Nevýhody vrtů:

 • Obvykle malé množství dodávané vody, zejména nárazově. Mnohdy nutnost rezervoáru.
 • Dražší vystrojení a údržba.
 • Při nárazových odběrech možnost zanášení vlivem kolísající hladiny.
 • Vzpříčené čerpadlo nebo kámen může vrt znehodnotit.
 • Problémy ve stávající zástavbě a okrasných zahradách. Větší požadavky na pracovní prostor.
 • Zapažený vrt nelze prohloubit.

Výhody vrtů:

 • Nižší pořizovací cena, zejména se zvyšující se hloubkou.
 • Při dobrém utěsnění možnost čerpání spodní vody.
 • Rychlé zhotovení (několik hodin).

Porovnáním nákladů na zbudování a provoz studny za několik let lze pak často dojít k závěru, že celková vynaložená částka byla stejná. (Platí cca do 20 m hloubky)
Pokud toto všechno je zváženo a spočítáno, lze přistoupit k vyřizování žádosti o stavbu.